1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.sexkurier.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

2.Predávajúcim je: Renegade24 s.r.o., Pod Zlatým brehom 779/5, 94901 Nitra, IČO: 51168596, DIČ: 2120616003. Tel. +421944968288, e-mail: info@sexkurier.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 30135/N. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

3.VOP sú súčasťou zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou Renegade24 s.r.o., a klientom a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich obsahu. Odchylné dojednania zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou Renegade24 s.r.o., a klientom majú prednosť pred znením VOP. VOP upravujú aj vzťahy po skončení obchodného vzťahu súvisiace s jeho úplným vysporiadaním.

4.Spoločnosť Renegade24 s.r.o., má právo jednostranne meniť VOP z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi spoločnosť Renegade24 s.r.o., klientom zverejnením na svojom e-shope www.sexkurier.sk. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou VOP sa považuje najmä konkludentný prejav vôle klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Renegade24 s.r.o.,. Nové znenie VOP bude zverejnené minimálne 30 dní pred dátumom ich účinnosti. 

5.Všetky vzťahy medzi spoločnosťou Renegade24 s.r.o., a klientom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.Odoslanie vyplnenej objednávky na e-shope www.sexkurier.sk kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Neakceptujeme telefonické objednávky. 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

1.Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na e-shope www.sexkurier.sk, alebo v katalógu spoločnosti Renegade24 s.r.o., ako aj tovar osobitne upravený podľa priania klienta, alebo tovar, ktorý bol zabezpečený pre klienta na základe jeho osobitnej písomnej, alebo e-mailovej požiadavky a ktorý sa nenachádza v zozname ponúkaného tovaru na e-shope www.sexkurier.sk alebo v katalógu spoločnosti Renegade24 s.r.o.,

2.Objednávka na tovar musí byť vykonaná vyplnením objednávky na e-shope www.sexkurier.sk prípadne poslaná e-mailom na info@sexkurier.skTelefonické objednávky nepríjmame.

3.Klient uvedie v objednávke tieto údaje:
a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón alebo e-mailovú adresu),
b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,
c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti )
d) lehotu na dodanie tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou Renegade24 s.r.o., odlišne od uvedených VOP,
e) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).

4.Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť Renegade24 s.r.o., sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov spoločnosti Renegade24 s.r.o., sa objednávka považuje za úplnú.

3. CENY TOVARU

1.Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://sexkurier.sk/doprava a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. 

2.Pri osobitnom dojednaní, kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti Renegade24 s.r.o., t.j. ponuky zaslanej spoločnosťou Renegade24 s.r.o., klientovi na základe jeho požiadavky. Cenová ponuka je platná maximálne počas lehoty 30 dní od jej odoslania spoločnosťou Renegade24 s.r.o., klientovi, ak spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  neuvedie priamo v cenovej ponuke, prípadne počas uvedenej lehoty 30 dní, výslovne inak.

3.Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálnej cenovej ponuky ( bod 2 tohto článku ) spoločnosti Renegade24 s.r.o., zaslanej klientovi.

4.Spoločnosť Renegade24 s.r.o., si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti zaslanej cenovej ponuke ( bod 2 tohto článku ) v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. V prípade zmeny ceny tovaru je spoločnosť Renegade24 s.r.o., povinná klienta dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.

5.V prípade, že sa spoločnosti Renegade24 s.r.o.,  nepodarí klienta kontaktovať podľa predchádzajúceho bodu v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v dohodnutej lehote, je spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  povinná dodať tovar za cenu uvedenú v pôvodnej cenovej ponuke.

4. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Renegade24 s.r.o., uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti Renegade24 s.r.o., uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi spoločnosťou Renegade24 s.r.o.,

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť Renegade24 s.r.o., na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.

4. Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti Renegade24 s.r.o.,  podľa pravidiel stanovených v VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou Renegade24 s.r.o.,  písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5. V prípade klienta, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť Renegade24 s.r.o., oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti Renegade24 s.r.o., prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.

6. Spoločnosť Renegade24 s.r.o., si vyhradzuje právo vyžadovať od klienta, ktorý má voči spoločnosti Renegade24 s.r.o., neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ klient túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť Renegade24 s.r.o., právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti Renegade24 s.r.o., uhradí.

7. V prípade, že klient zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, je spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  oprávnená vyhradiť si právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet spoločnosti Renegade24 s.r.o., ( klient bude spoločnosťou Renegade24 s.r.o., o takomto postupe vopred informovaný ).

8. Ak spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť Renegade24 s.r.o., povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti Renegade24 s.r.o.,

5. PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://sexkurier.sk/platba. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

6. PODMIENKY DODANIA TOVARU

1.Klient má možnosť osobného odberu tovaru v spoločnosti Renegade24 s.r.o., na adrese uvedenej na e-shope www.sexkurier.sk a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 7:30 do 15:00 počas pracovných dní. Spoločnosť Renegade24 s.r.o., na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke dodá tovar na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe ( v hodinách od 07:30 do 15:00 ). Ak nie je medzi spoločnosťou Renegade24 s.r.o., a kupujúcim dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  dodať objednaný tovar najneskôr do 60 pracovných dní ( mimo SO, NE, sviatkov ) od uzavretia kúpnej zmluvy.

2.Termíny dodania tovaru, ktorý nie je uvedený na e-shope www.sexkurier.sk spoločnosti Renegade24 s.r.o., ( ktorý bude dodaný klientovi na základe jeho osobitnej požiadavky ) sa stanovujú dohodou v závislosti od jeho charakter.

3.Spolu s dodaným tovarom spoločnosť Renegade24 s.r.o., odovzdá klientovi faktúra ( dodací list ), v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na faktúru ( dodací list ), list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  oprávnená odmietnuť tovar klientovi odovzdať. Podpisom faktúry ( dodací list ), klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený. Klient je povinný spoločnosť Renegade24 s.r.o., neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností klienta podľa tohto bodu.

4.Spoločnosť Renegade24 s.r.o.,  vystaví klientovi daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom, prípadne faktúru bezodkladne zašle klientovi poštou ( platí v prípade, ak sa spoločnosť Renegade24 s.r.o., nerozhodne využiť postup upravený v čl. IV bod 7 VOP). Každá faktúra bude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, v zmysle momentálne platnej právnej úpravy.

5.Klient je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti Renegade24 s.r.o.,) ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z podstatných zákonom stanovených náležitostí. Spolu s vrátenou faktúrou je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť Renegade24 s.r.o., vystaví klientovi novú faktúru, pričom lehota splatnosti sa nemení.

6.Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou) od spoločnosti Renegade24 s.r.o. 

7.Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou Renegade24 s.r.o.,

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. 

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. 

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

  • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
  • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
  • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
  • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
  • vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom,
  • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv, 
  • opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.


Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. 

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. 

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom. Mali ste už 18 rokov?